go.sum 2.78 KB
Newer Older
Fabrice PEIX's avatar
Fabrice PEIX committed
1
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0 h1:ZDRjVQ15GmhC3fiQ8ni8+OwkZQO4DARzQgrnXU1Liz8=
2
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
Fabrice PEIX's avatar
Fabrice PEIX committed
3
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
4
5
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
Fabrice PEIX's avatar
Fabrice PEIX committed
6
github.com/stretchr/testify v1.4.0 h1:2E4SXV/wtOkTonXsotYi4li6zVWxYlZuYNCXe9XRJyk=
7
8
9
10
11
12
13
github.com/stretchr/testify v1.4.0/go.mod h1:j7eGeouHqKxXV5pUuKE4zz7dFj8WfuZ+81PSLYec5m4=
github.com/xeipuuv/gojsonpointer v0.0.0-20190905194746-02993c407bfb h1:zGWFAtiMcyryUHoUjUJX0/lt1H2+i2Ka2n+D3DImSNo=
github.com/xeipuuv/gojsonpointer v0.0.0-20190905194746-02993c407bfb/go.mod h1:N2zxlSyiKSe5eX1tZViRH5QA0qijqEDrYZiPEAiq3wU=
github.com/xeipuuv/gojsonreference v0.0.0-20180127040603-bd5ef7bd5415 h1:EzJWgHovont7NscjpAxXsDA8S8BMYve8Y5+7cuRE7R0=
github.com/xeipuuv/gojsonreference v0.0.0-20180127040603-bd5ef7bd5415/go.mod h1:GwrjFmJcFw6At/Gs6z4yjiIwzuJ1/+UwLxMQDVQXShQ=
github.com/xeipuuv/gojsonschema v1.1.0 h1:ngVtJC9TY/lg0AA/1k48FYhBrhRoFlEmWzsehpNAaZg=
github.com/xeipuuv/gojsonschema v1.1.0/go.mod h1:5yf86TLmAcydyeJq5YvxkGPE2fm/u4myDekKRoLuqhs=
Fabrice PEIX's avatar
Fabrice PEIX committed
14
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
Fabrice PEIX's avatar
Fabrice PEIX committed
15
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
16
gopkg.in/yaml.v2 v2.2.2/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
17
18
gopkg.in/yaml.v2 v2.3.0 h1:clyUAQHOM3G0M3f5vQj7LuJrETvjVot3Z5el9nffUtU=
gopkg.in/yaml.v2 v2.3.0/go.mod h1:hI93XBmqTisBFMUTm0b8Fm+jr3Dg1NNxqwp+5A1VGuI=
Fabrice PEIX's avatar
Fabrice PEIX committed
19
20
kleos.unice.fr/peix/gdbird v1.1.16 h1:5R/2A/QEJAu8lQWRWMFnxkbmShrZiQlAehmkn7xkRBQ=
kleos.unice.fr/peix/gdbird v1.1.16/go.mod h1:lKxNvXRzv94agUJbH+7LWlVkPfBEuHIzoEO5v2OfExs=
MARON Christophe's avatar
MARON Christophe committed
21
kleos.unice.fr/peix/golog v0.9.0/go.mod h1:ZTCEbL2A+uGHFb0U01aDqykmJAmuvEmqujTXYSKpc2Q=
Fabrice PEIX's avatar
Fabrice PEIX committed
22
23
kleos.unice.fr/peix/gseed v0.9.0 h1:/ngqcOh2W5MYfrFEbyryzLMypuXzOn9J1ZdC1KsEKU8=
kleos.unice.fr/peix/gseed v0.9.0/go.mod h1:yDUGOoowuNjQadQpMIQTOUEidFvZPo9WdLhmkBTEbIU=
MARON Christophe's avatar
MARON Christophe committed
24
25
kleos.unice.fr/peix/gseed v0.9.1 h1:OipjYjPX8jUpK5YaQrGPbB51BIpaEKspRCg5z71NBLM=
kleos.unice.fr/peix/gseed v0.9.1/go.mod h1:IxxTpB6V1XqXuazh8aHoDKwBbFSBB/7sFkN2E+dvYRM=
26
27
kleos.unice.fr/peix/simpleyaml v1.0.0 h1:FYQqv58QUA8JCd+uHchXSWxzNWZv7vpfohTLATonxRM=
kleos.unice.fr/peix/simpleyaml v1.0.0/go.mod h1:21rO0325oa27Mc1OpvDRmSBj9rVr23NUBB8wUy3VwaQ=
MARON Christophe's avatar
MARON Christophe committed
28
kleos.unice.fr/peix/slinkgo v0.9.0/go.mod h1:/GYZXOVe8KVo7kvRrF7V1TjtqL20C95EW8N4els3TLw=
29
30
kleos.unice.fr/peix/stationxml v1.1.3 h1:o34AU4L0ygXJAzAnaz+2uNvwvRrB/gLeWs1chC3+d0U=
kleos.unice.fr/peix/stationxml v1.1.3/go.mod h1:rpGYhd3KrTtFoBhoaVLR3Y6Xv0/lSXF1sGN6d9d2CrA=
MARON Christophe's avatar
MARON Christophe committed
31
kleos.unice.fr/peix/timeperiod v1.0.0/go.mod h1:BlDMC+J6jsxfKiBlu7UlrLp8De9xUGEljRuXzNzBx4w=